நான் சொல்வது சரிதானே!! ?

செவ்வாய், 28 டிசம்பர், 2010

உங்களால் உருவாக்க முடியுமா?

நீங்கள் நினைத்தால் நினைவகத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் " New folder" உருவாக்க முடியும், ஆனால் அதர்க்கு CON என்று பெயர் மாற்றம் செய்யுங்கள் பார்போம்,
முடிந்ததா? பதில் வேண்டும்